Στάθμιση δοκιμασιών του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος (συμπαθητική και παρασυμπαθητική νεύρωση καρδιάς και Sympathetic Skin Response) σε 23 υγιείς μάρτυρες.

Δερμιτζάκης Εμμανουήλ, Καρακάσης Χαράλαμπος, Μαστροκώστα Αικατερίνη, Φιτσίωρης Ξενοφών, Τσίπτσιος Ιάκωβος

Εργαστήριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας, Νευρολογική Κλινική, ΕΣΥ, Γ.Ν. «Παπαγεωργίου»

Σκοπός:
Σκοπός των δοκιμασιών του ΑΝΣ ήταν η συμβολή στη συνεχιζόμενη προσπάθεια δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων από υγιείς μάρτυρες για τις δοκιμασίες του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος (ΑΝΣ) που εφαρμόζονται στο εργαστήριο μας.

Μέθοδος:
Για τον έλεγχο της συμπαθητικής νεύρωσης της καρδιάς μετρήθηκε η αρτηριακή πίεση με τον μάρτυρα ξαπλωμένο και στη συνέχεια τρία λεπτά σε όρθια θέση. Για την παρασυμπαθητική νεύρωση εφαρμόστηκε η δοκιμασία της μεταβολής του καρδιακού ρυθμού (ratio 30/15) με την έγερση. Επίσης έγινε η δοκιμασία του Συμπαθητικού Δερματικού Αντανακλαστικού (Sympathetic Skin Response- SSR).

Αποτελέσματα:
Αφορούν στους 22 μάρτυρες (6 άνδρες και 16 γυναίκες) μιας και ένας 54χρονος παρουσίασε αρρυθμίες και αποκλείστηκε. Η μέση ηλικία του δείγματος ήταν 52,2 έτη. Η μέση αρτηριακή πίεση σε οριζόντια θέση ήταν 123/83 mmHg η οποία αυξανόταν σε 130/87 mmHg στα τρία λεπτά σε όρθια θέση. Το μέσο ratio 30/15 ήταν 1,16 (±0,13). Το προκλητό δερματικό δυναμικό για τα άνω άκρα παρήχθει και στους 22 και είχε τελικό λανθάνοντα χρόνο (ΤΛΧ) 1,45 (±0,14) sec και στα κάτω άκρα παρήχθει στους 20 μάρτυρες με τελικό λανθάνοντα χρόνο 2,26 (±0,35) sec. Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι διακυμάνσεις των τιμών του ratio 30/15 που βρέθηκαν από το εργαστήριο σε σχέση με τις κατώτερες συνιστώμενες τιμές καθώς και οι διακυμάνσεις του ΤΛΧ για το SSR στα άνω και κάτω άκρα.

Ηλικία

20-29
(n)

30-39
(n)

40-49
(n)

50-59
(n)

60-69
(n)

70+
(n)

Συνιστώμενες κατώτερες τιμές για ratio 30/15 (σύνολο 120 υγιείς,  Ziegler et al., 1992)

 

1,14 -1,15

 

1,11-1,12

 

1,09-1,10

 

1,07-1,08

 

1,06-1,07

 

-

Τιμές ratio 30/15 του εργαστηρίου
(range)

 

1,36
(1)

 

1,13-1,50
(5)

 

1,06-1,44
(3)

 

1,01-1,45
(5)

 

1,04-1,16
(6)

 

1,05-1,06
(2)

SSR, ΤΛΧ άνω άκρα
(range)

1,50 s
(1)

1,30-1,42 s
(5)

1,46-1,50 s
(3)

1,45-1,79 s
(5)

1,21-1,79 s
(6)

1,54-1,64
(2)

SSR, ΤΛΧ κάτω άκρα
(range)

2,38 s
(1)

1,62-2,33 s
(5)

2,1-2,74 s
(3)

1,95-3,49 s
(5)

1,99-2,90 s
(5)

2,68 s
(1)

                  
Συζήτηση:
Για τρεις υγιείς μάρτυρες οι τιμές του ratio 30/15 ήταν κατώτερες από τις συνιστώμενες σε μια παλιότερη στάθμιση σε 120 υγιείς μάρτυρες. Αυτό συνεπάγεται ότι κάθε εργαστήριο που εφαρμόζει αυτές τις ευαίσθητες δοκιμασίες του ΑΝΣ πρέπει να έχει μια βάση δεδομένων με δικές του μετρήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές στο SSR, μιας και ο ΤΛΧ μπορεί να έχει μεγάλες διακυμάνσεις και ανεξαρτήτως ηλικίας.